ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

รับโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทสถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รับโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทบุคคล(ผู้บริหารสถานศึกษา) จากกระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ป.๖ สูงกว่าระดับเขตฯ ,ระดับ สพฐ.,ระดับประเทศ ๓ ปีการศึกษา ติดต่อกัน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สูงกว่าระดับประเทศ ๓ ปีการศึกษา ติดต่อกัน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค ปี ๒๕๕๗, ๒๕๕๘